Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De werkzaamheden die Tekstbureau Taalsteun verricht in opdracht van haar clientèle vinden plaats onder de navolgende condities.

 1. Elke tekst die of tekstfragment dat voor bewerking of commentaar aan Tekstbureau Taalsteun is toevertrouwd blijft het intellectueel eigendom van de opdrachtgever of van degenen die de opdrachtgever vertegenwoordigt. Tekstbureau Taalsteun zal nimmer het intellectueel eigendom claimen van enige gecorrigeerde of geredigeerde tekst, ongeacht de mate waarin deze is bewerkt of aangepast.
 2. Tekstbureau Taalsteun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bewerkte teksten of voor onjuistheden daarin.
 3. Tekstbureau Taalsteun is gehouden elke beschikbaar gestelde tekst, in bewerkte of originele staat aan anderen ter hand te stellen dan aan de opdrachtgever. 
 4. Tekstbureau Taalsteun zal geen als opdracht verkregen teksten of tekstfragmenten aanhalen in andere werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en eventueel rechthebbende.
 5. Voor in opdracht vervaardigde teksten (schrijfopdrachten) zal worden overeengekomen of en in welke mate het intellectueel eigendoom bij Tekstbureau Taalsteun berust; dit zal expliciet in offerte of overeenkomst worden opgenomen.
 6. Voor het begeleiden van auteurs wordt in overleg een vooraf geoffreerd programma vastgesteld.
 7. Een opdracht aan Tekstbureau Taalsteun is definitief wanneer opdrachtgever schriftelijk of per e-mail heeft aangegeven akkoord te gaan met de schriftelijk of per e-mail uitgebrachte offerte van Tekstbureau Taalsteun.
 8. In hiergenoemde offerte zal in ieder geval worden opgenomen: titel of omschrijving van de tekst, aard van de te verrichten werkzaamheden, duur van de werkzaamheden en kosten van de werkzaamheden.
 9. Betaling vindt plaats na ontvangst van een nota van Tekstbureau Taalsteun.
 10. Bij omvangrijke opdrachten of opdrachten die langere tijd vergen, kan worden overeengekomen dat Tekstbureau Taalsteun bij aanvang of in de loop van de opdracht een voorschot ontvangt.
 11. Opdrachten behelzen in principe het vervaardigen, corrigeren of bewerken van teksten; alle verrichting ven Tekstbureau Taalsteun met betrekking tot ontwerp, omslagontwerp, uitgave, drukken en distributie, zullen afzonderlijk in detail in de overeenkomst of offerte worden opgenomen.

6-1-2021
Powered by webXpress